شرکت فیلم سازی تصویر رویای قدیمی

رابین هود

انیمیشن
+ خرید

شرکت فیلمسازی تصویر رویای قدیمی در حوزه انیمیشن دو بعدی فیلم رابین هود را  به سرپرستی مجید شیر علی در دست تولید دارد